Parteneriate

         

Conditii Comerciale Generale

I. Preambul

1.1  Aceste condiţii generale de livrare, prestare de servicii şi de  plată sunt valabile pentru toate 

contractele încheiate de către SC OXYGEN  COMPUTERS SRL  (denumit în continuare 

„Societatea”  sau  „OXYGEN  COMPUTERS”),  precum şi pentru  toate operaţiunile  comerciale 

efectuate.

1.2  Pentru situaţiile în care se doreşte stabilirea unor condiţii suplimentare ori cu caracter 

derogatoriu de la prezentele Condiţii comerciale generale,  vor fi încheiate în scris Condiţii 

comerciale speciale sub formă de contract.

1.3  Ofertele  Societăţii  nu au caracter de obligativitate. Orice  furnizare de produse ori livrare de 

servicii va avea loc doar cu respectarea procedurii prevăzute de art. 1.4 din prezentul. 

1.4  Beneficiarul-cumpărător va solicita Societăţii  în scris,  pe adresa sediului acesteia Str. Arhitect 

Ioan Mincu nr. 2A, Timisoara, 300270, prin fax la numărul  0256-210060  sau prin e-mail la 

adresa  sales@oxygencomputers.ro  ,  comunicarea unei oferte cu privire la produsele ori 

serviciile dorite.  Societatea se obligă să transmită oferta  în termen de cel mult 5 zile 

lucrătoare  calculate de la momentul primirii cererii, fie la adresa indicată de Beneficiarul-cumpărător, fie la adresa de la care a primit solicitarea.  Oferta va cuprinde denumirea 

produselor/serviciilor  și condiţiile specifice privitoare la produse/servicii cum ar fi: denumire, 

termen de livrare, curs valutar, valoare unitară şi totală, eventuale discount-uri.  După 

primirea ofertei,  Beneficiarul-cumpărător va transmite Societăţii în termen de cel mult  5 zile 

lucrătoare comanda sa, urmând ca în cazul în care Societatea nu primeşte comanda în acest 

termen să considere că Beneficiarul-cumpărător nu a  dorit transmiterea ei, cu excepţia 

situaţiei în care, deşi termenul de 5 zile a expirat, acesta din urmă notifică expres Societăţii 

intenţia sa de comandă, caz în care se va considera ca fiind fermă respectiva comandă.

II. Obiectul

Obiectul prezentelor Condiţii comerciale generale îl reprezintă  stabilirea cadrului de furnizare  de 

către  Societate  a produselor şi respectiv,  de  prestare  a serviciilor  pentru  care  există o comandă 

fermă,  în sensul prevederilor art. 1.4 de mai sus.

III. Preţul

3.1  Dacă nu va fi stabilit altfel  prin Condiţiile comerciale speciale, sunt valabile preţurile şi 

condiţiile stabilite în  oferta transmisă  Beneficiarului-cumpărător de către  OXYGEN

COMPUTERS şi prevăzute în factura emisă pentru produsele ori serviciile prestate. 

3.2  Preţurile sunt ferme și nu se vor modifica fără notificarea prealabilă a Beneficiarului-cumpărător.

3.3  Preţurile sunt exprimate în valuta sau lei şi nu conţin TVA.

2

3.4  Preţul trebuie plătit în lei la termenul specificat pe factura fiscală, conform ofertei transmise.

3.5  Preţul va fi achitat de către Beneficarul-cumpărător fie în numerar, fie cu ordin de plată, iar la 

cererea scrisă a  Societăţii, Beneficiarul-cumpărător îi va pune la dispoziţie un bilet la ordin 

sau CEC cu titlu de garanţie a plăţii.

3.6  În cazul în care Beneficiarul-cumpărător  nu va achita suma  prevăzută în factură în termenul 

stabilit în oferta transmisă si factura emisa, Societatea va putea percepe penalităţile aferente 

acesteia  calculate  ca şi cotă procentuală de 0,1 % pe zi din valoarea facturii neachitate până 

la data încasării sumei.

3.7  Data plăţii preţului se consideră a fi acea zi în care OXYGEN  COMPUTERS poate să dispună de 

respectiva sumă.

3.8   Cheltuielile legate de plată cad în sarcina Beneficiarului-cumpărător.

IV. Transmiterea riscurilor şi obligaţiile părţilor. 

4.1  Părţile răspund una faţă de alta de modul de îndeplinire a obligaţiilor.

4.2  Dreptul de proprietate asupra produselor trece de la Societate  la Beneficiarul-cumpărător în 

momentul achitării  integrale a sumei menționate pe factură, precum și a penalităților și 

dobânzii aplicabile în cazul întârzierilor la plată ori a neplății.

4.3  În cazul neplăţii totale ori parţiale a prețului la data stabilită în ofertă, Societatea va putea lua 

masuri imediate pentru recuperarea produsului, fără notificarea Beneficiarului-cumpărător şi 

fără nici  o altă formalitate prealabilă,  putându-l ridica şi lua în posesie în cazul în care acesta 

nu se afla în posesia  OXYGEN  COMPUTERS  la acel moment, fără ca prin aceasta să  fie 

înlăturată posibilitatea conferită Societăţii prin art. 3.6.

4.4  Toate riscurile (inclusiv  dar fără  a se limita la riscul pierderii fortuite, furt, pierdere, 

degradare, dispariție etc.) asupra produselor se transmit de la  Societate la Beneficiarul-cumpărător  la momentul  livrării produselor, conform datei înscrisă pe procesul-verbal de 

predare-primire.

4.5  Societatea  se obligă să  furnizeze produse, respectiv să presteze servicii  conform  ofertei sau 

Condițiilor comerciale speciale  transmise  Beneficiarului-cumpărător, iar acesta din urmă se 

obligă să achite preţul acestora în condiţiile stabilite prin  prezentul ori prin Condiţiile 

comerciale speciale, dacă acestea din urmă există.

4.6  Beneficiarul-cumpărător  se obligă să  asigure  Societății  toate condițiile necesare  furnizării 

produselor, respectiv prestării serviciilor convenite.

4.7  Beneficiarul-cumpărător  se obligă să  ridice ori să preia produsele, respectiv să recepţioneze 

lucrarea, prin semnarea procesului verbal de predare-primire.

V. Răspunderea Societăţii

5.1  Societatea nu răspunde pentru viciile ascunse fără viclenie și nici pentru evicțiune. În restul

cazurilor, răspunderea Societății în fața Beneficiarul-cumpărător privitoare la despăgubiri 

este limitată la prețul achitat de acesta din urmă până  la momentul notificării cererii de 

despăgubire către OXYGEN COMPUTERS.

5.2  Societatea suportă răspunderea pentru paguba apărută având ca şi motiv încălcarea 

obligaţiilor contractuale şi a celor necontractuale doar în cazul unei acţiuni intenţionate sau a

neglijenţei grave. Răspunderea Societății nu se referă – în afara cazului acţiunii intenţionate –

la pagubele care nu au putut fi prevăzute la tranzacţia concretă şi în condiţii normale, sau cu 

privire la care Beneficiarul-cumpărător este asigurat sau de obicei poate fi asigurat.

5.3  Beneficiarul-cumpărătorul este obligat să controleze produsele şi să verifice serviciile imediat 

după transferul riscului în responsabilitatea sa. În situaţia în care Beneficiarul-cumpărător 

efectuează inspecţia mai târziu și  nu o efectuează cu diligenţa unui  profesionist, nu poate 

invoca dreptul de a reclama defectele considerându-se că acestea nu existau la momentul 

livrării.

5.4  Acordarea garanţiei de către Societate Beneficiarului-cumpărător este condiţionată de 

achitarea integrală şi la timp a preţului, urmând ca în cazul în care produsul se defectează în 

cadrul perioadei de garanţie, dar  ulterior momentului scadenţei, Societatea să poată refuza 

acordarea garanţiei, având în vedere faptul că preţul nu a fost plătit la scadenţă.

5.5  Condițiile de garanţie ale produselor sunt cele prezentate pe site-ul SC OXYGEN  COMPUTERS 

SRL, www.oxygencomputers.ro

5.6  Garanția aferentă poduselor este cea stabilită de producătorul acestora  si specificata in 

factura emisa de Societate  sau cea prevăzută în  prezentul document și în  Condițiile 

comerciale speciale, dacă acestea din urmă au fost încheiate. 

5.7  Produsele consumabile şi întreţinerea curentă nu sunt acoperite de garanţie şi nu beneficiază 

de gratuitate.

VI. Livrarea şi instalarea

6.1  Livrarea  produselor se va face de  către  Societate  de regulă  de la sediul  acesteia,  ridicarea 

bunurilor efectuându-se de către un reprezentant al Beneficiarului-cumpărător. 

6.2  Prin excepție, livrarea se va putea face și în alt mod, în termenii stabiliți prin Condițiile 

comerciale speciale. 

6.3  Se admit livrari parțiale sau în avans.

6.4  Certificarea faptului că bunurile au fost livrate și instalate, parțial sau total, se face  prin 

semnarea de primire, de către un reprezentant al Beneficiarului, a proceselor verbale de 

predare-primire emise și prezentate de Societate prin intermediul unei persoane desemnate. 

VII. Penalităţile

7.1  În cazul în care Societatea nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul sau le execută 

cu întârziere, Beneficiarul-cumpărător  are  dreptul de a deduce din prețul total, cu titlu de

penalități, o sumă echivalentă  cu o cotă procentuală  de 0,1% pe zi din valoarea facturii 

aferente, până  la concurenţa valorii acesteia.  Eventualele prejudicii cauzate Beneficiarului-cumpărător  prin  neexecutarea sau executarea cu întârziere  a obligaţiilor  vor fi suportate 

separat de catre  Societate, în limita  valorii totale a preţului total corespunzător respectivei 

lucrări ori produs.

7.2  În cazul în care Beneficiarul-cumpărător  nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul 

sau le execută cu întârziere prin raportare la  termenul stabilit prin ofertă, îi revine obligația 

de a plăti, cu titlu de  penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,1 % pe zi din 

valoarea facturii până la plata efectivă, până la concurenţa valorii acesteia, fără însă  ca  prin 

aplicarea acestor penalități să se excludă aplicarea art. 3.6 și 4.3 din prezentul.

VIII. Forţa majoră

8.1  Toate obligațiile contractuale se suspendă în caz de forță majoră până la încetarea acesteia. 

Este considerat caz de forță majoră orice eveniment mai presus de controlul părților, care nu 

se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea  fi prevăzut de părți la momentul 

încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea 

contractului. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă, dacă aceasta:

  notifică  celeilalte părți existența și data apariției evenimentelor sau împrejurărilor de forță 

majoră în termen de 5 zile calendaristice de la apariția acestora, cu respectarea prevederilor 

art. X din prezentul; 

și

  transmite celeilalte părți în termen de 10 zile calendaristice de la data încetării evenimentelor 

de forță majoră certificatul de forță majoră eliberat de către Camera de Comerț și Industrie 

Teritorială de la locul producerii evenimentului de forță majoră.

8.2  Ambele părți vor continua să-și îndeplinească obligațiile  asumate, în măsura posibilității, 

căutând mijloace alternative prin care să-și îndeplinească obligațiile contractuale neefectuate 

de existența situației de forță majoră.

8.3  Dacă situația de forță majoră durează pentru o  perioadă ce depășește 2 luni,  înţelegerea 

dintre Beneficiarul-cumpărător şi Societate va inceta prin acordul lor. Dacă partea care invocă 

forță majoră nu procedează la notificarea începerii cazului de forță majoră, va suporta toate

daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

IX. Încetare

Relaţia comercială dintre părţi nu îşi va mai produce efectele în următoarele cazuri:

a)  la îndeplinirea conformă a obligaţiilor de către ambele părţi;

b)  la expirarea termenului stabilit prin Condiţiile comerciale speciale;

c)  prin acordul de voință al părților exprimat în formă scrisă;

d)  prin rezilierea unilaterală a contractului de către una din părți, pentru neexecutarea sau 

executarea defectuoasă a oricăreia din obligațiile contractuale de către cealaltă  parte, cu 

notificare scrisă prealabilă cu 5 zile înainte;

e)  când în derularea Contractului intervine o cauză de forță majoră invocată în condițiile 

prevăzute la art. VIII;

f)  în toate celelalte cazuri prevăzute de legile în vigoare ori de Condiţiile comerciale speciale.

X. Notificarea

10.1  Orice  solicitare ori  notificare  la care se face referire în prezentele Condiţii comerciale 

generale  este valabil formulată  doar dacă are formă scrisă  şi doar  dacă va fi transmisă  fie  la 

adresele prevăzute în Condiţiile comerciale speciale, fie la sediul Beneficiarului-cumpărător şi 

la cel al Societăţii, fie la aceeaşi adresă  (prin adresă înțelegându-se și cea de fax sau e-mail) 

de la care a fost transmisă  oferta  (în cazul Societăţii), respectiv de la care a fost transmisă 

comanda (în cazul Beneficiarului-cumpărător).

10.2  În cazul în care notificarea, respectiv solicitarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită  de destinatar la data 

menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

10.3  Dacă  notificarea, respectiv solicitarea  se trimite prin  fax sau e-mail, ea se consideră  a  fi 

primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

10.4  Notificările şi solicitările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt 

confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XI. Soluţionarea litigiilor

11.1  Orice controversă sau dispută apărută, născută din sau în legătură  cu  aceste Condiţii 

comerciale generale ori  cele speciale, sau cu aplicarea ori  interpretarea acestora  va fi 

rezolvată pe cale amiabilă în termen de  cel mult  15 (cincisprezece) zile calendaristice de la 

notificarea acesteia de către oricare din părţi.

11.2  În cazul în care soluţionarea litigiului pe cale amiabilă nu a avut succes, tranşarea 

diferendelor vor avea loc în instanţă. Orice litigiu va fi supus spre soluționare instanței 

judecătorești competente de la sediul Societăţii.

XII. Dispoziţii finale

12.1  Fiecare persoană fizică  care transmite o solicitare de ofertă sau o comandă, semnează 

procesele-verbale, facturile sau orice alte documente ori efectuează orice alte activități în 

numele uneia dintre  părți,  declară prin aceasta că este pe deplin autorizată să semneze 

respectivele  documente în numele acelei părți și va atrage implicit răspunderea 

Beneficiarului-cumpărător, respectiv a Societăţii.

12.2  Condiţiile comerciale generale, precum şi cele speciale  vor  fi guvernate şi interpretate 

conform legii române.

 

SC OXYGEN Computers SRL 

 

Documentul poate fi descarcat de aici